Overzicht Opdrachten SPR Legal

Hieronder treft u een beknopt overzicht aan van de opdrachten die SPR Legal in de afgelopen jaren heeft vervuld, hetgeen ons inziens een goed beeld geeft van de ervaring en kwaliteit van SPR Legal.

Senior inkoper provincie
SPR Legal heeft een inkoper geleverd die belast is met het opzetten en begeleiden van alle voorkomende aanbestedingen op het gebied van (infrastructurele) werken, diensten en leveringen. Verantwoordelijk voor de complete invulling van alle aanbestedingsstukken, opstellen van contracten en communicatie omtrent de aanbesteding.

Senior inkoper én aanbstedingsjurist gemeenschappelijke regeling
Voor een regionaal inkoopbureau is een medewerker van SPR aangesteld als senior inkoopadviseur en aanbestedingsjurist. In die functie is hij belast met het opzetten en begeleiden van alle voorkomende aanbestedingen op het gebied van vervoer, ICT, werken, diensten en leveringen.

Projectleider aanbestedingen gemeente
De projectleider aanbestedingen is verantwoordelijk voor alle aanbestedingen die uitgeschreven dienen te worden inzake de herontwikkeling van een groot sportpark. Het betreft in casu een NOC*NSF sporthal voor bewegingsonderwijs en de breedtesport, een nieuw stadion voor een betaald voetbal organisatie, sportvelden en huisvesting voor twee amateurverenigingen alsmede diverse zorg- en sportgerelateerde functies binnen de multifunctionele sportaccommodatie.

Contractjurist provincie
Als contractjurist UAV-GC was de medewerker van SPR Legal belast met het juridisch en procedureel begeleiden van een groot herontwikkelingsproject en een infrastructuurproject. Hij was verantwoordelijk voor de complete juridische advisering inzake de toepassing van de UAV-GC.

Aanbestedingsadviseur waterschap
SPR Legal heeft aan het waterschap een aanbestedingsjurist geleverd die verantwoordelijk is voor de begeleiding van een aanbesteding betreffende de verrbouwing van het waterschapskantoor en de aanbesteding voor de aanschaf van nieuw meubilair.

Legal counsel bancaire organisatie
De legal counsel was belast met de begeleiding van de aanbesteding (concurrentiegerichte dialoog) van de nieuwbouw van het kantoor van de bancaire organisatie en tevens verantwoordelijk voor het opstellen en uitonderhandelen van het contract (UAV-GC).

Senior aanbestedingsjurist tweetal provincies
Een jurist van SPR Legal verzorgt de rol van senior aanbestedingsjurist voor het team Inkoop van beide provincies. Hij is verantwoordelijk voor de advisering van de afdeling op het gebied van aanbestedingsrecht en verbintenissenrecht, zoals het begeleiden van aanbestedingen (leveringen, diensten en een aantal grote ICT projecten) en het toetsen en opstellen van verschillende overeenkomsten.

Juridisch adviseur middelgrote gemeente
De door SPR Legal ingezette adviseur was verantwoordelijk voor de begeleiding van een concurrentie gerichte dialoog aanbesteding voor de nieuwbouw van het stadhuis.

Senior bedrijfsjurist rijksoverheidsinstelling
De senior bedrijfsjurist was verantwoordelijk voor alle bedrijfsjuridische aangelegenheden op civielrechtelijk gebied (schadeclaims, convenanten, samenwerkingsovereenkomsten en andere contractuele aangelegenheden) en als aanbestedingsspecialist verantwoordelijk voor het toetsen en begeleiden van aanbestedingstrajecten op het gebied van leveringen en diensten (met name ICT gerelateerd) en het in dat kader adviseren omtrent juridische aspecten.

Senior vastgoedmedewerker middelgrote gemeente
De senior jurist bij het Grondbedrijf was verantwoordelijk voor alle voorkomende zaken op het gebied van grondzaken, zoals aan- en verkopen, vestiging zakelijke rechten, klachtenprocedures, procedures ingevolge de Wvg alsmede het begeleiden van aanbestedingsprocedures/ ontwikkelingscompetities.

Voorzitter juridisch team voor DBFMO-aanbesteding
Een ervaren jurist met ruime ervaring op het gebied van PPS-trajecten leidt een juridisch team dat tot taak heeft een DBFMO-aanbesteding voor de ontwikkeling van een internationale school op te tuigen.

Senior jurist aanbestedingen bij zelfstandig bestuursorgaan
SPR Legal levert een juridisch adviseur, die talrijke aanbestedingen op HRM, ICT en facilitair gebied op juridisch en procedureel gebied dient te begeleiden, variërend van het opstellen van aanbestedingsleidraden tot het formeren van gunningcriteria en het beoordelen van inschrijvingen.

Senior jurist aanbestedingsrecht voor DBFMO-aanbesteding
Een senior jurist die als manager van het juridische team (4 fte) verantwoordelijk is voor de juridische en procedurele begeleiding van een groot PPS-bouwproject. SPR Legal heeft hiervoor een jurist geleverd die niet alleen beschikt voor ruime kennis en ervaring met het aanbestedingsrecht, maar ook ervaring heeft met grote PPS-projecten.

Bedrijfsjurist bij energiemaatschappij
SPR Legal heeft een bedrijfsjurist geleverd, die enerzijds in samenwerking met de afdeling Inkoop de contractsonderhandelingen over de bouw van een nieuwe electriciteitscentrale heeft begeleid en anderzijds als bedrijfsjurist heeft gefungeerd voor de afdeling Service & Verkoop, account B2B. In dat kader diende vooral leveringscontracten met grote verbruikers te worden opgesteld en uitonderhandeld.

Teamcoördinator Grondzaken middelgrote gemeente
SPR Legal heeft een ervaren jurist met leidinggevende ervaring geleverd aan een middelgrote gemeente om als een teamcoördinator Grondzaken zorg te dragen voor de aansturing, coaching en begeleiding van 5 medewerkers. Voorts is deze jurist belast met het behandelen van zwaardere juridische vraagstukken op vastgoedgebied met werkzaamheden op het terrein van contractenrecht, bouwrecht en project-ontwikkeling.

Bedrijfsjurist projectontwikkelaar
SPR Legal heeft een bedrijfsjurist geleverd voor het standaardiseren van contracten en de juridische begeleiding van verschillende woningbouw- en herontwikkelingsprojecten.

Senior jurist gemeente
Voor een grote gemeente heeft SPR Legal een senior onroerend goedrecht jurist geleverd die verantwoordelijk was voor de begeleiding en advisering inzake enkele gecompliceerde (her)ontwikkelingsprojecten, zoals bedrijfsterreinen, woonwijken en winkelcentra.